Användarvillkor

Innan konstruktion och installation påbörjas av solcellssystemet är det viktigt att noggrant läsa igenom följande information.

Informationen gällande solcellssystemets utformning genereras med hjälp av det beräkningsverktyg som finns tillgängligt på Nordmount AB:s webbplats. Ansvaret för korrekt tillämpning av konfiguratorns resultat är hos användaren av verktyget och/eller installatören, eller annan person som är ansvarig för installationen av solcellssystemet. Resultatet kan påverkas av olika variabler och faktorer, vilket gör det viktigt att beakta följande punkter.

Installationen av ett solcellssystem på en befintlig byggnad kan påverka de befintliga byggnadslasterna, exempelvis till följd av snö och vind eller byggnadskonstruktionen. För att undvika personskador och/eller materiella skador bör installatören eller den ansvariga personen se till att de statiska beräkningarna för den befintliga byggnaden granskas och bekräftas av en kvalificerad tekniker innan installationen påbörjas.

Det är av yttersta vikt att följa alla tillämpliga bestämmelser, inklusive men inte begränsat till SIS-HB 537, Eurokod, vindsimuleringar och relevanta nationella bilagor. Om nödvändig information inte bekräftas eller att följa dessa bestämmelser kan leda till att byggnadens takbärande konstruktion inte klarar belastningen.

Vidare bör installatören eller ansvarig person överväga, bekräfta eller kontrollera följande konstruktionselement:

  1. Förändringar till följd av det kompletta solcellssystemets extra vikt på byggnaden.

  2. Förändringar till följd av den ändrade geometrin på byggnadens tak.

  3. Förändringar till följd av dynamiskt vindtryck och eventuell ansamling av regn eller annan nederbörd på byggnaden.

  4. Belastningar som uppstår under installationen på byggnaden, takmaterial och isolering.

  5. Kompatibiliteten hos isoleringen och takmaterialet vid kontaktpunkterna för det långsiktiga PV-systemets stödstruktur, med hänsyn till tryckpunkter.

  6. Kompatibiliteten hos takmaterialet i kombination med stödstrukturen vid kontaktpunkterna.

  7. Effekten av byggnadens termiska prestanda på PV-systemet och tvärtom.

  8. Effekten av eventuella rörelser och vibrationer hos taket på PV-systemet och tvärtom.

Installatören bör även bekräfta kompatibiliteten hos produkter, komponenter eller material från tredje part, inklusive solcellspaneler, som används tillsammans med Nordmounts produkter. Detta gäller särskilt om dessa produkter inte har tillhandahållits för sådan användning av eller på uppdrag av Nordmount eller om deras användning inte uttryckligen har auktoriserats av Nordmount.

Nordmount förlitar sig enbart på den input och information som användaren skickar in för att generera utdata från konfiguratorn. Företaget har ingen skyldighet att bekräfta eller verifiera sådan indata eller information och tar inget ansvar för eventuella felaktigheter, oprecisa eller ofullständiga uppgifter som lämnats via konfiguratorn eller för konsekvenserna av felaktig användning av Nordmounts produkter. Allt ansvar och alla skyldigheter är enbart för användaren av konfiguratorn och/eller någon annan person som ansvarar för installationen av ett solcellssystem, i förekommande fall.

Det är viktigt att notera att inga rättigheter kan härledas från några konstruktioner, inklusive ritningar och dimensioner, beräkningar eller andra resultat som genereras genom konfiguratorn. Nordmount ger inga utfästelser, garantier eller garantier i förhållande till några konstruktioner, inklusive ritningar och dimensioner, beräkningar eller andra resultat som genereras genom konfiguratorn.

Eventuella garantier från Nordmount begränsas till deras produkter för montering av solceller enligt Nordmounts garantivillkor, tillgängliga på Nordmount.se.

Detta dokument, konfiguratorn och Nordmounts webbplatser bör tolkas i enlighet med gällande användarvillkor och innebär inget annat än den information som anges.